Wybory Samorządowe 2024

Mój program wyborczy

Będę kreować społeczeństwo obywatelskie. Moja wizja gminy Raszyn będzie oparta na dialogu, współpracy wszystkich mieszkańców i beneficjentów oraz pokoleniowej solidarności. Słuchać ludzi i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. To moje priorytety.
Uważam, że samorządy muszą przejść transformację. Dotyczy to w szczególności rozwoju strategicznego, gospodarczego, ekonomicznego, przestrzennego, inwestycyjnego, a przede wszystkim rozwoju społecznego.

Katarzyna Stanisława Klimaszewska
#PewnieŻeKlimaszewska

Image
Image

Nowa Jakość w Gminie Raszyn

INFORMATOR PROGRAMOWY


10-tka Klimaszewskiej
1

Blisko ludzi

 • Powołam budżet obywatelski, aby część budżetu finansowego naszego samorządu przeznaczona została na pomysły zgłaszane bezpośrednio przez mieszkańców. Będę kreować społeczeństwo obywatelskie.
 • Jestem dumna z osiągnięć naszych mieszkańców. Dlatego ufundujemy stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół gminnych oraz dla najzdolniejszych mieszkańców w obszarze kultury i sportu.
 • Seniorzy zamieszkujący naszą gminę są niezwykle aktywni i kreatywni, dlatego będę wspierać realizację ich pomysłów i inicjatyw. Z myślą o nich będzie bardzo kreatywnie działał Uniwersytet Trzeciego Wieku, w budynku Austerii.
 • Powołam program Akademia obywatelska młodzieży, by młodzi raszyniacy mieli komfortowe miejsce integracji i rozwoju w naszej gminie.
 • Powołam Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Nie da się bowiem przecenić roli, jaką ogrywają one w naszym społeczeństwie. Niech dotychczas funkcjonujące na terenie naszej gminy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz NGO się rozwijają i niech powstają nowe.
2

Blisko rodziny

 • Każdy nowy mieszkaniec naszej gminy, to powód do radości. Dziecko w rodzinie to skarb. Aby to podkreślić, wprowadzimy tradycję wyprawki dla każdego noworodka, który zamieszka w gminie Raszyn, a rodzicie nowo urodzonych raszyniaków zasadzą drzewo z imieniem maluszka.
 • Wprowadzę program Asystent osoby niepełnosprawnej, aby nikt nie czuł się wykluczony. Będę dbać o równowagę jakości życia wszystkich mieszkańców.
 • Planuję organizację wydarzeń łączących pokolenia „Nad raszynką”, aby mieszkańcy nauczyli się wzajemnie słuchać i rozumieć. Będę wspierać wszelkie aktywności budujące pozytywne relacje wśród lokalnej społeczności.
3

Blisko gminy

 • Nowoczesny budynek Urzędu Gminy Raszyn i jego budowa będzie dla mnie priorytetem. Obecny Urząd gminy nie zapewnia właściwych warunków pracy urzędników oraz przyjmowania mieszkańców i petentów. Potrzebny jest nowy obiekt oraz reorganizacja pracy urzędu.
 • Powstanie Wydział Obsługi Mieszkańców, gdzie każdy załatwi sprawę administracyjną w jednym łatwo dostępnym miejscu. 
 • Usprawnię komunikację z Urzędem Gminy Raszyn. Na stronie internetowej gminy stworzymy platformy Mapa inwestycji mieszkaniowych, Mapa gminnej przedsiębiorczości oraz Mapa sieci dróg, ścieżek rowerowych i parkingów.
4

Blisko inwestycji

 • Strategiczna będzie dla mnie rozbudowa przedszkoli w Falentach oraz w Sękocinie, aby mogły przyjąć więcej dzieci, to dziś wręcz konieczność. Obecnie nie każde dziecko ma szanse na miejsce w publicznej placówce.
 • Wybudujemy interaktywne planetarium w parku im. M. Abakamowicz, by raszyniacy mieli własne mini obserwatorium astronomiczne, a w nim sala edukacyjna, kino sferyczne 3D.
 • Świetlica Środowiskowa w Grocholicach będzie dla mnie i dla mieszkańców tego regionu inwestycją strategiczną i miejscem, w którym będziemy mogli się spotkać podczas licznych zajęć i wydarzeń integrujących lokalne życie.
 • Standaryzacja budowy lokalnych dróg z uwzględnieniem odpowiednich parametrów szerokości to program, który zaproponuję dla każdego regionu naszej gminy.
 • W Raszynie zbudujemy pump truck do wyczynowej jazdy na rowerze.
 • W sołectwach z regionu gminy Raszyn powstaną integracyjne place zabaw tak, aby mogły korzystać z nich także dzieci z niepełnosprawnościami, skwery i kolejny skate park. Dopilnuję też, aby skate park przy szkole podstawowej w Raszynie został zmodernizowany w otwartej przestrzeni i oświetlony.
 • Budowa ulicy Grudzi będzie moim priorytetem wśród inwestycji drogowych.
 • Nowa infrastruktura drogowa oraz poprawa jakości istniejących dróg, budowa chodników i kolejnych ścieżek rowerowych na terenie całej gminy to obowiązek.
 • Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w całej gminie na oświetlenie ledowe będzie dla mnie inwestycją strategiczną.
 • Rewitalizacja Alei Krakowskiej, aby znów tętniła życiem i stała się wizytówką gminy Raszyn, stworzenie pasa zieleni, budowa bezkolizyjnych ciągów komunikacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych.
 • Rozbudowa obecnej infrastruktury szkół podstawowych, a w perspektywie budowa kolejnych.
5

Blisko zdrowia

 • Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Chciałabym, aby poprzez dostępną bazę ośrodków zdrowia mieszkańcy mieli zapewnioną jak najwyższą jakość opieki zdrowotnej i możliwie największą liczbę usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc bezpłatnie.
 • Będę prowadzić otwarty i pozytywny dialog ze wszystkimi usługodawcami z obszaru zdrowia funkcjonującymi w naszej gminie.
 • Dzienny Dom Pobytu Seniora to kolejna inwestycja kubaturowa, której się podejmę. Niech to będzie miejsce dla osób starszych, które nie mogą pozostać samodzielnie w domu. Zapewnimy im bezpieczeństwo.
 • Publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która udzielać będzie wsparcia w szczególności dzieciom i młodzieży, a także dorosłym. To miejsce niezbędne na mapie gminnych instytucji publicznych.
 • Utworzenie w Gminie Raszyn oddziału Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pruszkowie z pełną obsadą specjalistów.
6

Blisko przestrzeni publicznej

 • Priorytetem jest dla mnie ochrona i zachowanie w niepogorszonym stanie Pałacu w Falentach oraz Rezerwatu Przyrody Stawy Raszyńskie. To miejsce o unikatowym charakterze i walorach. Dopilnuję, aby budowa nowych miejsc do zamieszkania nie odbywała się kosztem tego dobra wspólnego.
 • Będę skutecznie chronić tereny rezerwatu, na których trwa dzikie życie. To kluczowe dla różnorodności przyrodniczej i przetrwania wielu gatunków zwierząt i roślin. Te obszary naszej gminy nigdy nie powinny być sfragmentyzowane, zabudowywane i przecinane drogami.
 • Plan ogólny stanie się nowelizacją dotychczasowego narzędzia planistycznego tak, by gmina szybko i sprawnie aktualizowała swoje plany miejscowe. To uporządkuje przestrzeń naszej gminy, nad którą się pochylę we współpracy z radnymi, sołtysami, przewodniczącymi rad sołeckich i mieszkańcami gminy Raszyn.
 • Planuję nowe nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów w przestrzeni publicznej.
 • Zadbam o ograniczenie niekontrolowanej zabudowy, który prowadzi do chaosu przestrzennego, do dewastacji krajobrazu i środowiska. Będziemy wspólnie kreować naszą lokalną raszyńską przestrzeń w sposób uporządkowany.
 • Wzrost liczby mieszkańców w naszej gminie musi iść w parze z rozbudową komunikacji miejskiej. Planuję nowe linie autobusowe, a także zoptymalizowanie tych, które obecnie obsługują nasze tereny.
7

Blisko bezpieczeństwa

 • Planuję stworzyć wraz z mieszkańcami nowoczesny system monitoringu gminy wraz z Gminnym Centrum Dyspozytorskim. Kamery we wskazanych miejscach pomogą w pracy służbom i znacząco wpłyną na bezpieczeństwo.
 • Ochrona naszego bezpieczeństwa i ścisła współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi, aby stworzyć im warunki do jeszcze wyższego komfortu ich służby publicznej.
 • Spójna komunikacja transportem publicznym to dla mnie kolejny priorytet w obszarze logistyki gminnej. Będziemy rozwijać siatkę komunikacji publicznej, nawet do najdalszych zakątków naszej gminy.
 • Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami konieczna jest likwidacja barier architektonicznych, które do dziś utrudniają im poruszanie się po gminie i tutejszych instytucjach. Zminimalizujemy brak wind, podjazdów, zbyt wysokich krawężników oraz uzupełnimy sygnalizację świetlną o odpowiednią funkcjonalność w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami.
8

Blisko przedsiębiorczości

 • Wdrożę program „Inkubator przedsiębiorczości”, gdzie każdy obecny przedsiębiorca i każdy mieszkaniec, który ma pomysł na biznes będzie mógł liczyć na moją pomoc w promocji i rozwoju usług na terenie gminy.
 • Przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych stworzę Program praktyk dla młodzieży, tak aby młodzi mogli wdrażać się w wybrane zawody również od strony praktycznej w lokalnych firmach.
9

Blisko ochrony środowiska

 • Wybudujemy publiczny zbiornik retencyjny, aby nie dopuszczać w przyszłości do podtopień oraz móc oszczędnie gospodarować wodą, pielęgnując tereny zieleni.
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie dla mnie strategiczną inwestycją. To zadanie nie będzie należało do najprostszych, ale chcę podjąć to wyzwanie. Taka modernizacja przyniesie naszej wspólnocie nieocenione korzyści zmniejszenia kosztów eksploatacji, przez większą wydajność, a na ekologii kończąc.
 • Modernizacja pompowni ścieków w Dawidach Bankowych i Drodze Hrabskiej.
 • Kompleksowy remont stacji uzdatniania wody, aby mieszkańcy mogli korzystać z czystej wody pitnej we wszystkich regionach naszej gminy.
 • Rozbudujemy sieć wodno-kanalizacyjną, aby wszyscy chętni do korzystania z niej mogli się pod nią podłączyć.
10

Blisko sportu

Rozwój i promocja aktywności fizycznej w gminie Raszyn to fundament naszego programu wyborczego w obszarze sportu. Skupiamy się na tworzeniu przestrzeni, które umożliwią mieszkańcom aktywne i zdrowe życie.

 • Budowa Centrum Integracji Sportowej: Marzenia raszyniaków o całorocznym lodowisku oraz krytych kortach tenisowych wkrótce staną się rzeczywistością. Te nowoczesne obiekty sportowe, uzupełniające już istniejącą infrastrukturę sportową, będą służyły nie tylko trenującym tenis, hokej czy łyżwiarstwo figurowe, ale także stworzą miejsce dla amatorskiego łyżwiarstwa, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem wśród rodzin z dziećmi. Inwestycja ta, oparta na nowoczesnych i ekologicznych rozwiązaniach technologicznych, stanowi nasz priorytet.
 • Wprowadzenie programu prewencji i rozwoju cech motorycznych w żłobkach i przedszkolach: Zdrowe nawyki ruchowe od najmłodszych lat są kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Dlatego też wprowadzimy specjalny program, realizowany przez wykwalifikowanych trenerów i specjalistów, który będzie wspierał rozwój fizyczny dzieci poprzez zabawę i gry ruchowe. To inicjatywa, która wyrówna szanse rozwojowe wśród najmłodszych oraz promować będzie zdrowy i aktywny styl życia.
 • Organizacja cyklicznych wydarzeń i pikników sportowo-rekreacyjnych dla całych rodzin: Naszym celem jest także integracja społeczności poprzez aktywność ruchową. Cykliczne wydarzenia, takie jak pikniki sportowe, rodzinne biegi, turnieje sportowe oraz zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych, będą organizowane w różnych lokalizacjach gminy. Te wydarzenia staną się okazją do promowania lokalnych klubów sportowych i zachęcania mieszkańców do regularnego uczestnictwa w zajęciach sportowych.

Wszystkie te działania będą realizowane we współpracy z lokalnymi szkołami, klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie promować zdrowie i aktywność fizyczną wśród mieszkańców gminy Raszyn. Nasze inicjatywy nie tylko zwiększą aktywność fizyczną i poprawią zdrowie mieszkańców, ale również wzmocnią lokalne więzi i integrację społeczną.

INFORMATOR PROGRAMOWY


10-tka Klimaszewskiej
1

Blisko ludzi

 • Powołam budżet obywatelski, aby część budżetu finansowego naszego samorządu przeznaczona została na pomysły zgłaszane bezpośrednio przez mieszkańców. Będę kreować społeczeństwo obywatelskie.
 • Jestem dumna z osiągnięć naszych mieszkańców. Dlatego ufundujemy stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół gminnych oraz dla najzdolniejszych mieszkańców w obszarze kultury i sportu.
 • Seniorzy zamieszkujący naszą gminę są niezwykle aktywni i kreatywni, dlatego będę wspierać realizację ich pomysłów i inicjatyw. Z myślą o nich będzie bardzo kreatywnie działał Uniwersytet Trzeciego Wieku, w budynku Austerii.
 • Powołam program Akademia obywatelska młodzieży, by młodzi raszyniacy mieli komfortowe miejsce integracji i rozwoju w naszej gminie.
 • Powołam Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Nie da się bowiem przecenić roli, jaką ogrywają one w naszym społeczeństwie. Niech dotychczas funkcjonujące na terenie naszej gminy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz NGO się rozwijają i niech powstają nowe.
2

Blisko rodziny

 • Każdy nowy mieszkaniec naszej gminy, to powód do radości. Dziecko w rodzinie to skarb. Aby to podkreślić, wprowadzimy tradycję wyprawki dla każdego noworodka, który zamieszka w gminie Raszyn, a rodzicie nowo urodzonych raszyniaków zasadzą drzewo z imieniem maluszka.
 • Wprowadzę program Asystent osoby niepełnosprawnej, aby nikt nie czuł się wykluczony. Będę dbać o równowagę jakości życia wszystkich mieszkańców.
 • Planuję organizację wydarzeń łączących pokolenia „Nad raszynką”, aby mieszkańcy nauczyli się wzajemnie słuchać i rozumieć. Będę wspierać wszelkie aktywności budujące pozytywne relacje wśród lokalnej społeczności.
3

Blisko gminy

 • Nowoczesny budynek Urzędu Gminy Raszyn i jego budowa będzie dla mnie priorytetem. Obecny Urząd gminy nie zapewnia właściwych warunków pracy urzędników oraz przyjmowania mieszkańców i petentów. Potrzebny jest nowy obiekt oraz reorganizacja pracy urzędu.
 • Powstanie Wydział Obsługi Mieszkańców, gdzie każdy załatwi sprawę administracyjną w jednym łatwo dostępnym miejscu. 
 • Usprawnię komunikację z Urzędem Gminy Raszyn. Na stronie internetowej gminy stworzymy platformy Mapa inwestycji mieszkaniowych, Mapa gminnej przedsiębiorczości oraz Mapa sieci dróg, ścieżek rowerowych i parkingów.
4

Blisko inwestycji

 • Strategiczna będzie dla mnie rozbudowa przedszkoli w Falentach oraz w Sękocinie, aby mogły przyjąć więcej dzieci, to dziś wręcz konieczność. Obecnie nie każde dziecko ma szanse na miejsce w publicznej placówce.
 • Wybudujemy interaktywne planetarium w parku im. M. Abakamowicz, by raszyniacy mieli własne mini obserwatorium astronomiczne, a w nim sala edukacyjna, kino sferyczne 3D.
 • Świetlica Środowiskowa w Grocholicach będzie dla mnie i dla mieszkańców tego regionu inwestycją strategiczną i miejscem, w którym będziemy mogli się spotkać podczas licznych zajęć i wydarzeń integrujących lokalne życie.
 • Standaryzacja budowy lokalnych dróg z uwzględnieniem odpowiednich parametrów szerokości to program, który zaproponuję dla każdego regionu naszej gminy.
 • W Raszynie zbudujemy pump truck do wyczynowej jazdy na rowerze.
 • W sołectwach z regionu gminy Raszyn powstaną integracyjne place zabaw tak, aby mogły korzystać z nich także dzieci z niepełnosprawnościami, skwery i kolejny skate park. Dopilnuję też, aby skate park przy szkole podstawowej w Raszynie został zmodernizowany w otwartej przestrzeni i oświetlony.
 • Budowa ulicy Grudzi będzie moim priorytetem wśród inwestycji drogowych.
 • Nowa infrastruktura drogowa oraz poprawa jakości istniejących dróg, budowa chodników i kolejnych ścieżek rowerowych na terenie całej gminy to obowiązek.
 • Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w całej gminie na oświetlenie ledowe będzie dla mnie inwestycją strategiczną.
 • Rewitalizacja Alei Krakowskiej, aby znów tętniła życiem i stała się wizytówką gminy Raszyn, stworzenie pasa zieleni, budowa bezkolizyjnych ciągów komunikacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych.
 • Rozbudowa obecnej infrastruktury szkół podstawowych, a w perspektywie budowa kolejnych.
5

Blisko zdrowia

 • Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Chciałabym, aby poprzez dostępną bazę ośrodków zdrowia mieszkańcy mieli zapewnioną jak najwyższą jakość opieki zdrowotnej i możliwie największą liczbę usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc bezpłatnie.
 • Będę prowadzić otwarty i pozytywny dialog ze wszystkimi usługodawcami z obszaru zdrowia funkcjonującymi w naszej gminie.
 • Dzienny Dom Pobytu Seniora to kolejna inwestycja kubaturowa, której się podejmę. Niech to będzie miejsce dla osób starszych, które nie mogą pozostać samodzielnie w domu. Zapewnimy im bezpieczeństwo.
 • Publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która udzielać będzie wsparcia w szczególności dzieciom i młodzieży, a także dorosłym. To miejsce niezbędne na mapie gminnych instytucji publicznych.
 • Utworzenie w Gminie Raszyn oddziału Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pruszkowie z pełną obsadą specjalistów.
6

Blisko przestrzeni publicznej

 • Priorytetem jest dla mnie ochrona i zachowanie w niepogorszonym stanie Pałacu w Falentach oraz Rezerwatu Przyrody Stawy Raszyńskie. To miejsce o unikatowym charakterze i walorach. Dopilnuję, aby budowa nowych miejsc do zamieszkania nie odbywała się kosztem tego dobra wspólnego.
 • Będę skutecznie chronić tereny rezerwatu, na których trwa dzikie życie. To kluczowe dla różnorodności przyrodniczej i przetrwania wielu gatunków zwierząt i roślin. Te obszary naszej gminy nigdy nie powinny być sfragmentyzowane, zabudowywane i przecinane drogami.
 • Plan ogólny stanie się nowelizacją dotychczasowego narzędzia planistycznego tak, by gmina szybko i sprawnie aktualizowała swoje plany miejscowe. To uporządkuje przestrzeń naszej gminy, nad którą się pochylę we współpracy z radnymi, sołtysami, przewodniczącymi rad sołeckich i mieszkańcami gminy Raszyn.
 • Planuję nowe nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów w przestrzeni publicznej.
 • Zadbam o ograniczenie niekontrolowanej zabudowy, który prowadzi do chaosu przestrzennego, do dewastacji krajobrazu i środowiska. Będziemy wspólnie kreować naszą lokalną raszyńską przestrzeń w sposób uporządkowany.
 • Wzrost liczby mieszkańców w naszej gminie musi iść w parze z rozbudową komunikacji miejskiej. Planuję nowe linie autobusowe, a także zoptymalizowanie tych, które obecnie obsługują nasze tereny.
7

Blisko bezpieczeństwa

 • Planuję stworzyć wraz z mieszkańcami nowoczesny system monitoringu gminy wraz z Gminnym Centrum Dyspozytorskim. Kamery we wskazanych miejscach pomogą w pracy służbom i znacząco wpłyną na bezpieczeństwo.
 • Ochrona naszego bezpieczeństwa i ścisła współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi, aby stworzyć im warunki do jeszcze wyższego komfortu ich służby publicznej.
 • Spójna komunikacja transportem publicznym to dla mnie kolejny priorytet w obszarze logistyki gminnej. Będziemy rozwijać siatkę komunikacji publicznej, nawet do najdalszych zakątków naszej gminy.
 • Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami konieczna jest likwidacja barier architektonicznych, które do dziś utrudniają im poruszanie się po gminie i tutejszych instytucjach. Zminimalizujemy brak wind, podjazdów, zbyt wysokich krawężników oraz uzupełnimy sygnalizację świetlną o odpowiednią funkcjonalność w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami.
8

Blisko przedsiębiorczości

 • Wdrożę program „Inkubator przedsiębiorczości”, gdzie każdy obecny przedsiębiorca i każdy mieszkaniec, który ma pomysł na biznes będzie mógł liczyć na moją pomoc w promocji i rozwoju usług na terenie gminy.
 • Przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych stworzę Program praktyk dla młodzieży, tak aby młodzi mogli wdrażać się w wybrane zawody również od strony praktycznej w lokalnych firmach.
9

Blisko ochrony środowiska

 • Wybudujemy publiczny zbiornik retencyjny, aby nie dopuszczać w przyszłości do podtopień oraz móc oszczędnie gospodarować wodą, pielęgnując tereny zieleni.
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie dla mnie strategiczną inwestycją. To zadanie nie będzie należało do najprostszych, ale chcę podjąć to wyzwanie. Taka modernizacja przyniesie naszej wspólnocie nieocenione korzyści zmniejszenia kosztów eksploatacji, przez większą wydajność, a na ekologii kończąc.
 • Modernizacja pompowni ścieków w Dawidach Bankowych i Drodze Hrabskiej.
 • Kompleksowy remont stacji uzdatniania wody, aby mieszkańcy mogli korzystać z czystej wody pitnej we wszystkich regionach naszej gminy.
 • Rozbudujemy sieć wodno-kanalizacyjną, aby wszyscy chętni do korzystania z niej mogli się pod nią podłączyć.
10

Blisko sportu

Rozwój i promocja aktywności fizycznej w gminie Raszyn to fundament naszego programu wyborczego w obszarze sportu. Skupiamy się na tworzeniu przestrzeni, które umożliwią mieszkańcom aktywne i zdrowe życie.

 • Budowa Centrum Integracji Sportowej: Marzenia raszyniaków o całorocznym lodowisku oraz krytych kortach tenisowych wkrótce staną się rzeczywistością. Te nowoczesne obiekty sportowe, uzupełniające już istniejącą infrastrukturę sportową, będą służyły nie tylko trenującym tenis, hokej czy łyżwiarstwo figurowe, ale także stworzą miejsce dla amatorskiego łyżwiarstwa, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem wśród rodzin z dziećmi. Inwestycja ta, oparta na nowoczesnych i ekologicznych rozwiązaniach technologicznych, stanowi nasz priorytet.
 • Wprowadzenie programu prewencji i rozwoju cech motorycznych w żłobkach i przedszkolach: Zdrowe nawyki ruchowe od najmłodszych lat są kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Dlatego też wprowadzimy specjalny program, realizowany przez wykwalifikowanych trenerów i specjalistów, który będzie wspierał rozwój fizyczny dzieci poprzez zabawę i gry ruchowe. To inicjatywa, która wyrówna szanse rozwojowe wśród najmłodszych oraz promować będzie zdrowy i aktywny styl życia.
 • Organizacja cyklicznych wydarzeń i pikników sportowo-rekreacyjnych dla całych rodzin: Naszym celem jest także integracja społeczności poprzez aktywność ruchową. Cykliczne wydarzenia, takie jak pikniki sportowe, rodzinne biegi, turnieje sportowe oraz zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych, będą organizowane w różnych lokalizacjach gminy. Te wydarzenia staną się okazją do promowania lokalnych klubów sportowych i zachęcania mieszkańców do regularnego uczestnictwa w zajęciach sportowych.

Wszystkie te działania będą realizowane we współpracy z lokalnymi szkołami, klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie promować zdrowie i aktywność fizyczną wśród mieszkańców gminy Raszyn. Nasze inicjatywy nie tylko zwiększą aktywność fizyczną i poprawią zdrowie mieszkańców, ale również wzmocnią lokalne więzi i integrację społeczną.

Nawet najśmielsze plany wymagają odpowiednich funduszy. Nie wyobrażam sobie realizacji tych i wielu innych zadań bez wsparcia środków zewnętrznych. Źródeł ich finansowania jest wiele, a dzięki możliwym do uzyskania dotacjom, nasza wspólna lista inwestycji będzie wciąż otwarta.

KWW Katarzyny Klimaszewskiej

 

Image

Rejestr kredytów i wpłat - informacje wymagane przez Kodeks Wyborczy


RASZYN W PIGUŁCE

RASZYN W PIGUŁCE

MOJE PROFILE W SOCIAL MEDIACH