Katarzyna Stanisława Klimaszewska

Moje publikacje

Strategia rozwoju gminy Raszyn na lata 2022 - 2030

Autor: Katarzyna Klimaszewska

Ostatecznie zamknęliśmy etap badania opinii lokalnych liderów. Badanie było ważnym elementem tworzenia strategii. Bardzo zależy nam na tym, by pierwotny projekt strategii, który mamy obowiązek przedłożyć Państwu w kwietniu br. był dokumentem uwzględniającym specyfikę naszej gminy. A nikt inny, w mojej ocenie, nie dokona tego lepiej niż nasi wspaniali mieszkańcy. Łącznie napłynęło do nas ponad 20 opinii, większość wypełnionych niezwykle starannie, ambitnie, z bardzo trafnymi sugestiami i wskazówkami. Respondenci biorący udział w tym badaniu kompleksowo wskazali atuty naszej gminy, ale także braki, szanse i zagrożenia.

Zebrane dane, korzystając z odpowiednio dobranego algorytmu i określonej kompilacji, zebrałam tzw. „słowa kluczowe”. Pozwoliło to na dokonanie szczegółowej analizy Państwa oczekiwań, które trafią do wskazanego celu strategicznego oraz skutecznie sparametryzują cel.

Przygotowanie pierwotnego projektu Strategii dobiega końca. Dokument jest opracowywany na bazie zebranych danych statystycznych, dokumentów wiodących dla gminy oraz informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Raszyn i jednostek sobie podległych. Drzewo celów, wskazujące na priorytety w tej strategii jest opracowywane na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

W najbliższym czasie dr Raszkowski, odpowiedzialny za stworzenie dokumentu, opracuje wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy. Projekt zostanie skończony następnie opublikowany na oficjalnej stronie gminy Raszyn wraz z formularzem uwag. Do wyłożonego do konsultacji dokumentu zainteresowani radni, urzędnicy, mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnego biznesu mogą nanosić własne uwagi i sugestie. Nastepnym etapem będzie sporządzenie sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji oraz naniesienie w projekcie zasadnych uwag i spostrzeżeń.

Tworzenie strategii to zebranie oczekiwań lokalnej społeczności, a nic temu tak nie służy jak właśnie rozmowa i wymiana informacji. Dlatego w drugiej połowie czerwca zorganizuję konsultacje społeczne w formie stacjonarnego panelu z wykonawcą dokumentu strategii dr. Raszkowskim.

 

Kolejnym etapem tworzenia będzie przekazanie Radzie Gminy Raszyn kompletnego dokumentu wiodącego Strategii, już po konsultacjach społecznych, spotkaniu z wykonawcą strategii i naniesieniu zasadnych uwag. Przekazanie dokumentu Strategii Radzie Gminy kończy pierwszy etap prac. W następnym przekażemy go do zaopiniowania wskazanym instytucjom: Wojewodzie Mazowieckiemu, Regionalnemu i Zarządowi Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Aktualizacja Strategii daje wiele wymiernych korzyści. Najważniejszą z nich jest przybliżenie wizji przyszłości do dzisiejszych realiów oraz poznanie rzeczywistego stanu naszego samorządu wraz z możliwością wyznaczenia konkretnych kierunków rozwojowych dla gminy.

Przy tworzeniu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy bardzo ważne jest zrozumienie perspektywy rozwoju naszej gminy oraz wskazanie celów i zadań operacyjnych. Przedstawienie sposobu zarządzania tym rozwojem, a co najważniejsze wskazanie źródeł finansowania w dłuższym horyzoncie czasowym.

Należy podkreślić, że skuteczna strategia gminy możliwa jest tylko wtedy, gdy jest spójna we wszystkich płaszczyznach w kontekście obowiązujących dokumentów strategicznych na poziomie kraju, województwa i powiatu z uwzględnieniem strategii funkcjonujących w sąsiednich gminach. Należy dodać, że współczesna strategia dla samorządu będzie realna tylko wtedy, gdy jest spójna z obowiązującymi normami UE. Takie podejście umożliwia zachowanie ciągłości rozwoju gminy Raszyn z uwzględnieniem planowania strategicznego.

 

Bardzo zależy nam – twórcom dokumentu, aby tworzona dla Gminy Raszyn strategia była zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Musi być ona także dokumentem pragmatycznym, czyli ma określać jak przekładać „cele” na konkretne działania i parametryzować te działania. I to co dziś jest „the best of” czyli najważniejsze w nowoczesnej strategii musi być zgodne ze schematem SMART tj. konkretne (specific), mierzalne (measurable), uzgodnione (agreed), wykonalne (real) oraz określone w czasie (timed).

Liczę, że wspólnie stworzona nowa Strategia Rozwoju Gminy Raszyn stanie się dokumentem, z którego wszyscy będziemy zadowoleni i znajdziemy wspólne cele, które określą kierunki rozwoju Gminy Raszyn.

Katarzyna Klimaszewska
Pełnomocnik Wójta ds. tworzenia Strategii Gminy Raszyn
Kurier Raszyński nr 129/130/2022

RASZYN W PIGUŁCE

RASZYN W PIGUŁCE

MOJE PROFILE W SOCIAL MEDIACH