Nowa jakość w Radzie Gminy Raszyn
Featured

Nowa jakość w Radzie Gminy Raszyn

To jeden z moich priorytetów! Zgodnie z art. 15 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja rady gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru.

W skład Rady Gminy Raszyn wejdą reprezentanci z trzech okręgów. Okręg 1 – 5 radnych. Okręg 2 – 8 radnych. Okręg 3 – 8 radnych. Radni wraz z uzyskaniem społecznego zaufania oraz mandatu radnego stanowić będą organ władzy uchwałodawczej, do której w szczególności należeć będzie  uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,, rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie ustawy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Radni działają w imieniu i na rzecz mieszkańców. Dlatego ważne jest składanie interpelacji i wniosków, a jeszcze ważniejsza otwartość i pozytywny dialog z mieszkańcami gminy. Także dobra współpraca oparta na zaufaniu z kierownikami jednostek gminnych, są to centrum kultury, centrum sportu, biblioteka, świetlica w Rybiu, ognisko wychowawcze w Jaworowej, gminne szkoły i przedszkola oraz żłobek, ale także ochotnicze straże pożarne, kluby seniora i koła gospodyń skupiające i integrujące lokalną społeczność pragną dziś pozytywnej współpracy zarówno w Wójtem Gminy Raszyn, jak i Radą.

Bo właśnie to musimy w naszej gminie osiągnąć! Nadać nowy wymiar i nową jakość tej współpracy, gdzie fundamentem będzie kreatywna Rada Gminy Raszyn, w skład której wejdą radni reprezentujący różne środowiska i zwyczajnie chcący pozytywnie pracować społecznie na rzecz naszej gminy.

Już od maja 2023 roku rozpoczęłam rozmowy z kandydatami, których zaprosiłam do komitetu KWW Katarzyny Klimaszewskiej. To Państwa znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, których znacie i lubicie. Często to aktywiści w swoich małych lokalnych środowiskach. Wszyscy z ogromną pasją i chęcią pracy dla gminy Raszyn. Kandydaci, których ja proponuję to doświadczeni samorządowcy, radni, sołtysi, pracownicy administracji samorządowej i państwowej, prawnicy, profesorowie, nauczyciele akademiccy, naukowcy, strażacy, przedstawiciele lokalnej biznesu oraz przedstawiciele dużych korporacji i przedsiębiorcy. Nasi kandydaci reprezentują wszystkie pokolenia raszynikaów.

Marzę, by nowa Rada Gminy była „pozytywnie zakręcona” na Raszyn. Podkreślę jedną z moich pierwszych deklaracji jako kandydatki na stanowisko Wójta Gminy Raszyn: pracę rozpocznę od konstruktywnych rozmów ze wszystkimi radnymi. Te rozmowy oprę na otwartości i merytoryce. Jako pracownik administracji samorządowej z kilkunastoletnim doświadczeniem oraz radna powiatu pruszkowskiego nieprzerwanie od 2014 roku jestem bardzo świadoma, jak ważna jest współpraca właśnie tych dwóch organów: władzy wykonawczej w postaci Wójta oraz władzy uchwałodawczej w postaci Rady Gminy. Taką dobrą współpracę zaproponuję. Taka schematyka pozwoli na perspektywistyczne i spójne podejście do dalszego rozwoju gminy, z uwzględnieniem przestrzeni rozwoju wszystkich obszarów, na bazie których funkcjonuje nasz samorząd.

Moja recepta na udaną współpracę Wójta i Rady Gminy Raszyn to dialog i otwartość.

 

Katarzyna Stanisława Klimaszewska

Kandydatka na Wójta Gminy Raszyn 

RASZYN W PIGUŁCE

RASZYN W PIGUŁCE

MOJE PROFILE W SOCIAL MEDIACH